โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันครบรอบ 14 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันครบรอบ 14 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มกราคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 498 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันที่ 18 มกราคม 2562  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันครบรอบ 14 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ศาลาราชมงคล  โดยมีรองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติมอบรางวัล
                โอกาสนี้ ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัลจากเขตพื้นที่ลำปาง จำนวน 12 คน ประกอบด้วย รางวัลเพชรราชมงคลด้านงานวิจัยได้แก่ ดร.อรทัย  บุญทะวงศ์  รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประเภทผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่อาจารย์ชัยธวัช  จารุทรรศน์  ผู้บริหารระดับต้น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญา ธาราเวชรักษ์  ประเภทอาจารย์ผู้สอนทฤษฎี ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุนทร  วิทยาคุณ  ประเภทอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติ ได้แก่ อาจารย์ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ ด้านกีฬาได้แก่ อาจารย์อำนาจ  ผัดวัง ด้านกิจกรรมได้แก่ อาจารย์เบ็ญญา  อินวรรณ์ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้แก่ อาจารย์ณัฐอมร  จวงเจิม  ประเภทสายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ นางสาวจารุวรรณ  สุยะ  ประเภทศิษย์เก่าด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัยได้แก่นายพงศ์เทพ  พันธุ์นิติพงศ์ ด้านส่งเสริมและสร้างชื่อเสียงได้แก่ นายวิทยา  เจริญอรุณวัฒนา และประเภทนักศึกษาด้านทักษะผู้นำได้แก่ นายตะวัน ตันตา ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมได้แก่ นายจตุรพัฒน์  จิตเทพ ด้านจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ นางสาวกชกร  คำพุธ
                สำหรับพิธีมอบรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 18 มกราคม ซึ่งตรงวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ โดยปีนี้มีผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 35 คน
                ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
                ภาพ : อมรทัติ ขันแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา