โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ PLC โดยกระบวนการสะเต็มศึกษา แก่ครูสถานศึกษาเครือข่าย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ PLC โดยกระบวนการสะเต็มศึกษา แก่ครูสถานศึกษาเครือข่าย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1002 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          21 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ PLC โดยกระบวนการสะเต็มศึกษา แก่ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ณ อาคารปฏิบัติการสาขางานเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการกชพร สดเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ
         การจัดอบรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสะเต็มศึกษา และ สามารถถ่ายทอดสู่นักเรียน นักศึกษาได้ ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ เป็นหนึ่งในสถานศึกษาเครือข่าย ที่จะเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาต่อไป
         สำหรับการจัดอบรมคณะวิทยากรจาก มทร.ล้านนา ลำปาง ได้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การสอนแบบ Active Learning ด้วยสื่อออนไลน์ มาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้แบบ PLC ซึ่งเป็นกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaning Community : PLC) ที่เป็นหนึ่งในสมรรถนะของครูสังกัดอาชีวศึกษา โดยมีอาจารย์อำนาจ  ผัดวัง   อาจารย์ประสงค์ วงศ์ชัยบุตร อาจารย์จิรพนธ์  ทาแกง     อาจารย์ปัญจพร ศรีชนาพันธ์ อาจารย์ณัฐนรี ทองดีพันธ์ และอาจารย์สิงหา คำมูลตา เป็นวิทยากรในการจัดอบรม       
        ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
        เรียบเรียง : อาจารย์อำนาจ  ผัดวัง
        ขอบคุณภาพ  : ทีมงานสะเต็มศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา