โลโก้เว็บไซต์ 10 ก.ค. ต้นเดือนหน้านี้ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการเปิดบ้านศูนย์ภาษา 2561 (Language Center Open House 2018 ) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

10 ก.ค. ต้นเดือนหน้านี้ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการเปิดบ้านศูนย์ภาษา 2561 (Language Center Open House 2018 ) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 536 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         สาขาวิชาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการ “เปิดบ้านศูนย์ภาษา 2561” (Language Center Open House 2018 ) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณใต้ถุนอาคาร วันที่  10 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 – 17.00 น. รวม 2 ชั่วโมง

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี จารุทรรศน์ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดโครงการดังกล่าวว่า ในสังคมโลกปัจจุบันการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และในการสื่อสารซึ่งกันและกัน ในสังคมแห่งการเรียนรู้การพัฒนาทักษะความสามารถของนักศึกษาทางภาษาให้ได้มากขึ้นนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ศูนย์ภาษามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้เพิ่มพูนคุณภาพและศักยภาพด้านภาษาในสังคมแห่งการเรียนรู้

       อาจารย์ปรียารัตน์ ศรีชัยวงศ์ หัวหน้าศูนย์ภาษา เปิดเผยว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษา ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ แนะนำรายละเอียด วิธีการดำเนินการ และผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสาขาต่างๆและอาจารย์ให้เข้าร่วมกิจกรรมทักษะตามซุ้มกิจกรรมภาษาอังกฤษ 2 ซุ้ม ภาษาฟิลิปปินส์ 1 ซุ้ม ซุ้มภาษาจีน 1 ซุ้ม ซุ้มภาษาพม่า 1  โดยคาดหวังว่าจะมีนักศึกษาและอาจารย์ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน

กำหนดการกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์ภาษา
(Open House Language Center)

วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561

ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เวลา

รายการ

๑๕.๐๐ –๑๕.๓๐ น.

- คณาจารย์และนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน นักศึกษารับคูปองโค้ดกิจกรรมและรับแบบฟอร์มการประทับตราสำหรับการเข้าร่วมซุ้มกิจกรรมทางภาษา

- คณาจารย์และนักศึกษา ๑๔๐ ท่านแรก จะได้รับแจกของที่ละรึกจากศูนย์ภาษา ฟรี

๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.

หัวหน้าศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวรายงาน

(อาจารย์ปรียารัตน์ ศรีชัยวงค์)

๑๕.๔๕–๑๖.๐๐ น.

พิธีเปิด กล่าวต้อนรับ โดย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล)

๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.

- คณาจารย์และนักศึกษาชมซุ้มนิทรรศการและกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาจีน     และภาษาพม่าพร้อมนำแบบฟอร์มประทับตราการเข้าร่วมซุ้มกิจกรรมทางภาษาให้ครบทั้ง 5 ซุ้ม

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของศูนย์ภาษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

- รับสมัครผู้เข้าเรียนหลักสูตรของศูนย์ภาษา

- คณะกรรมการให้คะแนนการประกวดซุ้มกิจกรรมทางภาษา

- รับประทานอาหารว่าง

๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.

- รวบรวมคะแนนการประกวดซุ้มกิจกรรมทางภาษาจากคณะกรรมการ

- ประกาศผลการประกวดแจกเงินรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดซุ้มกิจกรรมกทางภาษา

- นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำฟอร์มที่ประทับตราการเข้าร่วมซุ้มกิจกรรมทางภาษาให้ครบทั้ง 5 ซุ้มเรียบร้อยแล้วนำคูปองโค้ดกิจกรรมแลกโค้ดกิจกรรม

ที่มาของข่าว : คุณอภิรดา  คำฟูบุตร นักวิชาการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา