โลโก้เว็บไซต์ สำเร็จด้วยดี นักศึกษาสาขาการบัญชี  เข้ารับการอบรมโครงการ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young & Smart Accounts” ทำบททดสอบได้คะแนนเต็ม ๓ รายและผ่านการทดสอบทุกคน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำเร็จด้วยดี นักศึกษาสาขาการบัญชี เข้ารับการอบรมโครงการ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young & Smart Accounts” ทำบททดสอบได้คะแนนเต็ม ๓ รายและผ่านการทดสอบทุกคน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 352 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           อาจารย์ณัฐนรี  ทองดีพันธุ์ หัวหน้าหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมสรรพากร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young & Smart Accounts” ให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี ๔ ปี และเทียบโอน รวม ๑๐๐ คน  ตลอดระยะเวลารวม ๓ วัน นักศึกษาทุกคนต่างได้รับความรู้ ประโยชน์ และการถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากวิทยากรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ สามารถเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดังกล่าว ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคต

        ด้านคุณสุนัณญา มุงคุณคำชาว นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นวิทยากรบรรยายในวันสุดท้าย ในหัวข้อ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานที่จำลอง (Simulation) : การนำส่งงบเงินผ่านระบบ e-filing ได้กล่าวชื่นชมนักศึกษาสาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปางว่า ทุกคนต่างมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เป็นระเบียบ เรียบร้อย น่ารัก และตรงต่อเวลา

         พร้อมกันนี้ อาจารย์กรรณิการ์ ใจมา อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี ได้กล่าวเสริมว่า การอบรมฯ ดังกล่าว จะมีการทดสอบความรู้ของนักศึกษา ก่อน-หลัง เพื่อจะเป็นบททดสอบว่า ก่อนเข้ารับการอบรมนักศึกษามีความรู้พื้นฐานมากน้อยเพียงใด และภายหลังจากนักศึกษาได้รับการอบรมแล้วได้รับความรู้เพิ่มเติมมากน้อยเพียงใด จึงได้ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบดังกล่าว ปรากฏว่านักศึกษาสาขาการบัญชี             สอบผ่านทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีนักศึกษา ๓ คน ที่ได้คะแนนเต็ม ได้แก่ นางสาวจิราพร ประพฤติ นางสาวจันจิรา นาวารี และนางสาวชนัฐฐา พรมปิง ซึ่งทั้งสามคนนี้ได้รับคำชื่นชมจากทีมงานวิทยากร และได้รับเสียบปรบมือจากเพื่อนๆ นักศึกษาอีกด้วย

               

 

               ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา