โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “พี่ใหญ่สอนภาษาอังกฤษให้น้อง” รุ่นที่ 6  ณ โรงเรียนบ้านจำค่า ฝึกทักษะสันทนาการฟัง พูด อ่าน เขียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “พี่ใหญ่สอนภาษาอังกฤษให้น้อง” รุ่นที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านจำค่า ฝึกทักษะสันทนาการฟัง พูด อ่าน เขียน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 382 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “พี่ใหญ่สอนภาษาอังกฤษให้น้อง” รุ่นที่ ๖  โรงเรียนบ้านจำค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๖ จำนวน ๑๐๐ คน

         อาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เปิดเผยว่า กิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ “พี่ใหญ่สอนภาษาอังกฤษให้น้อง” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเสริมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ตลอดจนทักษะการคิดไว้ด้วยกัน โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลและผู้เรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้ฝึกปฏิบัติใช้ความรู้ทางภาษา ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู อาจารย์ นักศึกษา

          สำหรับวัตถุประสงค์ ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลได้บูรณาการรายวิชาที่ศึกษาในหลักสูตรในรูปแบบค่ายภาษาอังกฤษ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังและการพูดเพิ่มขึ้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้านวินัย สามัคคี มีน้ำใจและการทำงานเป็นทีม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการทางวิชาการของหน่วยงาน อาจารย์วัลจิลีน หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล กล่าวปิดท้าย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา