โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วม ๓ องค์กร จัดอบรมด้านปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ พัฒนาเกษตรกร งานฟาร์มให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วม ๓ องค์กร จัดอบรมด้านปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ พัฒนาเกษตรกร งานฟาร์มให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 327 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ โดยจับมือร่วมกันกับ ๓ องค์กรหลักได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สาขาลำปาง และสำนักงานปศุสัตว์ เขต ๕ โอกาสนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจาก นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สัตวแพทย์หญิงณัฐนิชา ตรียะสุขเศรษ สำนักงานปศุสัตว์ เขต ๕ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ และเกษตรกร

                ด้าน อาจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ในฐานะเจ้าของโครงการกล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว เป็นความตั้งใจที่จะจัดโครงการนี้ให้กับนักศึกษา  เพื่อเตรียมความพร้อม ในการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว กอปรกับทางปศุสัตว์ได้เชิญเกษตรกรผู้ปฏิบัติงานด้านงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมตามเงื่อนไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ให้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพของตนเอง  สามารถนำหลักการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน (ฟาร์ม GAP) มาพัฒนางานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของตนเอง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

                นอกจากนี้ ภายหลังจากการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ฟาร์มสุกร ฟาร์มโคนม และฟาร์มสัตว์ปีก ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร ฟาร์มศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานปศุสัตว์ เขต ๕ อีกด้วย อาจารย์ ดร.ปิยมาฐร์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวปิดท้าย

                ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา