โลโก้เว็บไซต์ 	หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับว่าที่บัณฑิต Hands-on ศึกษาธุรกิจการบิน การโรงแรม การใช้ภาษาอังกฤษ ธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศแบบเข้มข้น รับไทยแลนด์ 4.0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับว่าที่บัณฑิต Hands-on ศึกษาธุรกิจการบิน การโรงแรม การใช้ภาษาอังกฤษ ธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศแบบเข้มข้น รับไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มกราคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 791 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         อาจารย์วัลจิลีน  จันทรวิโรจน์ หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ทางสาขาวิชาฯ นำนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 1,  2 และ 3 สาขาศิลปศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม วิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ซึ่งนักศึกษามีความจำเป็นต้องได้รับได้รับความรู้จากสถานประกอบการจริงในเรื่อง การจัดการธุรกิจการบิน การฝึกพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง การดูการทำงานแผนกต่างๆ การใช้ภาษาอังกฤษในโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว 

              อาจารย์วัลจิลีน หัวหน้าหลักสูตรฯ กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาใช้เป็นแนวทาง ในการประกอบอาชีพในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เสริมสร้างประสบการณ์จริงให้นักศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ตลอดจนให้นักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศ ธุรกิจการบิน โรงแรม และการใช้ภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยว ในสถานการณ์ต่างๆ การดูการทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับรายวิชาที่เรียน

 

      สำหรับสถานที่ศึกษาดูงาน เปิดโลกทัศน์และประสบการณ์ใหม่ดังกล่าว ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนสอนภาษา British Council อำเภอปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และโรงแรม Centara Grand เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 มกราคม 2561  รวมเวลา 3 วัน ทั้งนี้ การศึกษาดูงานยังสถานที่ต่างๆ ดังกล่าว ยังเป็นผลพลอยได้ให้แก่คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษได้เปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการ สามารถนำมาประยุกต์และบูรณาการร่วมกันสำหรับการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในรุ่นต่อไป และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่ต้องก้าวล้ำทันสมัยและมีความพร้อมทุกสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล กล่าวปิดท้าย

 

ขอบคุณภาพ/ข่าว : อาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา