โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของสนามสอบ V-NET ในส่วนที่มหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของสนามสอบ V-NET ในส่วนที่มหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของสนามสอบ V-NET เวลา ๑๕.๐๐ น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สนามสอบ V-NET ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ การประชุมดังกล่าวเป็นการสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะที่พบในการดำเนินการจัดการสอบ V-NET ของแต่ละสนามสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) ชั้นปีที่ ๓ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผอ.กองการศึกษาให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินการประชุมถาม-ตอบ และขอข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบสนามสอบต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

ภาพ/ข่าว : เกศกนก เนตรวงศ์ ปชส.มทร.ล้านนา ลำปาง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา