โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแนะแนวการศึกษาเชิงรุก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางออกแนะแนวการศึกษาเชิงรุก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 163 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ทีมงานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยคุณอรรถพร อินถาสาน นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษา (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ในงาน "ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2560" ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี รวมจำวน 800 คน

       โอกาสดังกล่าว ทางทีมงานแนะแนวการศึกษา ยังได้ไปเชื่อมความสัมพันธไมตรีและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ซึ่งฝ่ายแนะแนวของทั้งสองวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการออกแนะแนวการศึกษาและกล่าวยินดีดีต้อนรับทีมงานแนะแนวฯ และให้เปิดโอกาสให้ทางมหาวิทยายาลัยเข้าแนะแนวการศึกษาในโอกาสต่อไป ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา