โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-01-18

มทร.ล้านนา ลำปางออกแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ทีมงานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยคุณอรรถพร อินถาสาน นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษา (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ในงาน "ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2560" ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี รวมจำวน 800 คน        โอกาสดังกล่าว ทางทีมงานแนะแนวการ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจประเมินภายใน จากสนง.ตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจากฝ่ายบริหารที่มุ่งเน้นให้ตรวจสอบด้านผลการดำเนินงาน (Performance Auditinh) ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โครงการดังกล่าวใช้เวลาการตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 15-19 ม.ค.61 รวม 5 วัน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล รักษากา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (รอบโควตา) ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา
พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ทีมงานแนะแนวการศึกษา และทีมสโมสรนักศึกษา มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ลำปาง ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อ รอบ 2 :TCAS 2 (โควตา) ณ บริเวณอาคารศิริกาญจนา โรงเรียนวังเหนือวิทยา อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ภายใต้ชื่องาน "Open house 2017 WNW" โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ ประสานสุข รักษาราชการ ผอ. สพม.35 และนางสมจิตร ดวงสุด ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยาพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมบูธ การจัดแสดงบูธแนะแนวการศึกษาดังกล่าว มีนักศึกษาต่างให้ความสนใจสอบถาม สมัครเรียนเ... >> อ่านต่อ


สาขาการบัญชี จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ 2561
พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 07.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ในโอกาสที่สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ บริเวณอาคารสาขาการบัญชี โดยมีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาจากสาขาการบัญชีและสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีดังกล่าว เป็นจำนวนมาก  >> อ่านต่อ


อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ มทร.ล้านนา ลำปาง หารือ วางแนวทางในการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปผลผลิต
พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. นายสมศักดิ์ หวลกสิน อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มอบหมายให้คุณชุลีพร โยธาวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุม หารือกับนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมหารือ วางแนวทางในการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปผลผลิต อาทิ มะนาว สตอเบอรี่ แมคคาดีเมีย ลูกพลับ อะโวคาโด ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและจัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีเป้าหมายหลักค... >> อ่านต่อ


โครงการรับรอง Professor. Dr. Tsai Pi-Jen จาก National Pingtung University of Science and Science and Technology (NPUST) ไต้หวัน
พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้เรียนเชิญ Professor. Dr. Tsai Pi-Jen จาก National Pingtung University of Science and Science and Technology (NPUST) ไต้หวัน มาเป็นวิทยากรพิเศษ และพบปะกับอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 17 - 21 มกราคม 2561 ในโอกาสเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ และได้เดินทางไปประชุมกับคณะอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ณ มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อหารแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนและ... >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวสำหรับงานอุตสาหกรรม
พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

               ตามประกาศมทร.ล้านนา ลำปาง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวสำหรับงานอุตสาหกรรม  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  บัดนี้ทาง มทร.ล้านนา ลำปาง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังรายะเอียดแนบท้ายนี้ >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองโรงเรือนเกษตร Smart Farm
พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

            ตามประกาศมทร.ล้านนา ลำปาง  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองโรงเรือนเกษตร Smart Farm จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  บัดนี้ทาง มทร.ล้านนา ลำปาง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังรายะเอียดแนบท้ายนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา