โลโก้เว็บไซต์  นักศึกษาสาขาการจัดการ จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาการจัดการ จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 พฤศจิกายน 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    นักศึกษาการจัดการ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปันความสุข ปลูกความรู้”ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3-5 ณ โรงเรียนวัดเสด็จ ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันศุกร์ที่ 20พฤศจิกายน 2558   

    กิจกรรมปันสุข ปลูกความรู้ เป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยมีอาจารย์พรพิมล  อริยวงศ์ เป็นอาจารย์ผู้สอน  มีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะด้านวิชาการให้กับกลุ่มเป้าหมาย และยังเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษา สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการระบายสีพาเพลิน ซึ่งจะช่วยเด็กให้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจิตนาการโดยใช้การปฏิบัติงานศิลปะ กิจกรรมใบ้คำสุภาษิต เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิต คำพังเพย  กิจกรรมเกมส์ผมรวมคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ การหารรวมทั้งมีประโยชน์ในด้านฝึกความคิด การสังเกตและการวางแผนการจัดการที่ดีและกิจกรรม English For Fun

    ส่งเสริมพัฒนาการทางความคิดและทักษะการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกมส์ ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน

    ข่าว/ภาพ : อาจารย์พรพิมล  อริยวงศ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา