โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนบ้านทรายมูล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนบ้านทรายมูล

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 478 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    อาจารย์พรพิมล  อริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน2558 ที่ผ่านมา  นักศึกษาสาขา สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารและสาขาประมง ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.1)จำนวน 29 คนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ได้จัดทำโครงการ“จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน” ณ โรงเรียนบ้านทรายมูล หมู่1 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

    การจัดโครงการจิตอาสาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงคุณค่า“จิตอาสา” และ “จิตสำนึกเพื่อชุมชน” ร่วมกันแสดงความเอาใจใส่ชุมชน เป็นกิจกรรมที่มีส่วน ให้นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน และกระตุ้นจิตสำนึกที่ดี   ให้กับนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมรู้จักการให้ การแบ่งปัน ฝึกการทำงานเป็นทีม รวมทั้งเป็นการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัยโดยมีเป้าหมาย ในด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญยิ่ง ที่จะต้องให้นักศึกษาเริ่มมีสำนึกจิตอาสาเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้นำสังคมอย่างมีจิตสำนึกต่อไป

     ขอบคุณภาพ/ข่าว : อาจารย์พรพิมล  อริยะวงษ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา