โลโก้เว็บไซต์ สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานคืนรัง 45 ปีแม่วัง เชื่อมสัมพันธ์พี่น้องหารายได้สมทบทุนสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานคืนรัง 45 ปีแม่วัง เชื่อมสัมพันธ์พี่น้องหารายได้สมทบทุนสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 10 ธันวาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 3282 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        10 ธันวาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงาน คืนรัง 45 ปีแม่วัง ณ บริเวณลานหน้าอาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  เพื่อเชื่อมสัมพันธ์เพื่อน พี่ น้องทั่วประเทศ พร้อมจัดผ้าป่าหาสามัคคีสมทบทุนสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง  โดยได้รับเมตตาจากพระมหาภานุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองมูล เป็นประธานสงฆ์รับองค์ผ้าป่า โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเกริก กาศเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
        สำหรับงานคืนรังแม่วัง จัดขึ้นทุกๆ 5 ปี เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง ซึ่งมีต้นกำเนิดจากโรงเรียนเกษตรกรรมลำปาง ในปี 2515 จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรลำปาง ในปี 2518 และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 ได้รับพระราชทานนามใหม่จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ในปี 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จึงได้ยกฐานะนับแต่นั้น โดยมีพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งแวดล้อม การบริการจัดการที่ทันสมัย
        ข่าว  : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพ : ประชาสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา