โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเกี่ยวข้าววันพ่อ เผยแพร่สู่ชุมชน น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงถวายพ่อหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเกี่ยวข้าววันพ่อ เผยแพร่สู่ชุมชน น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงถวายพ่อหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 ธันวาคม 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 1071 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมใจร่วมงาน “ราชมงคลร่วมใจ เกี่ยวข้าววันพ่อ เผยแพร่สู่ชุมชน” ณ บริเวณแปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ตระหนักในคุณค่ารากฐานเดิมที่คนไทยที่มีต่อข้าว น้อนนำพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้ ข้าวที่นำมาปลูก เป็นข้าวเหนียวหอม พันธ์ “ธัญสิริน” ซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกเก็บเกี่ยวจริง เป็นการเชื่อมโยงถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตที่งดงามของคนไทยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา