โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมตามแนวโครงการพระราชดำริฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมตามแนวโครงการพระราชดำริฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 820 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมตามแนวโครงการพระราชดำริฯ

           คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกษตรตามแนวโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ม่อนแจ่ม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย,สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ในวันที่ 11-12 กันยายน 2560 
          การทัศนศึกษาดังกล่าว เกิดจากหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ทำการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในรายวิชา  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยจะเน้นในเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางบัณฑิตนักปฏิบัติ 
          ทางหลักสูตรฯ เล็งเห็นว่าเพื่อเป็นการเรียนรู้และพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นอกจากนี้ยังน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตเป็นบทเรียนแห่งคุณค่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางรากฐานเอาไว้จนประสบความสำเร็จอย่างงดงามในปัจจุบัน
 

ขอบคุณข่าว/ภาพประกอบ : อาจารย์อาภาวดี ทับสิรักษ์ อาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา