โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำยาหม่องสมุนไพรและพิมเสนน้ำแก่ชมรมผู้สูงอายุในอำเภอแม่ทะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำยาหม่องสมุนไพรและพิมเสนน้ำแก่ชมรมผู้สูงอายุในอำเภอแม่ทะ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 446 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุ บ้านปงหอศาล อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง โดยอาจารย์พรหมมินทร์ สายนาคำ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีฯ อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และนางสาวสุนิสา  ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำยาหม่องสมุนไพร และพิมเสนน้ำแก่ชมรมผู้สูงอายุในอำเภอแม่ทะ จำนวน 40 คน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ลดรายจ่ายในครัวเรือน

    การจัดอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน และเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้ สภาพท้องถิ่นและวัตถุดิบตามภาระกิจของคลินิกเทคโนโลยี ทั้งนี้ในการจัดอบรมได้รับเกียรติจากนายศิริรณ เทพสาย รองนายกเทศมนตรีป่าตันนาครัว และผอ.ประยุทธ ฤทธิ์จิตเพียร ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่ทะและคณะผู้ดำเนินงานเทศบาลป่าตันนาครัวร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

    ข่าว : จารุวรรณ สุยะ

    ที่มาของข่าว/ภาพ : สุนิสา  ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา