โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560  บูรณาการกิจกรรมฐานทักษะ สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 บูรณาการกิจกรรมฐานทักษะ สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 20 สิงหาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 365 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลและแผนกภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560  บูรณาการกิจกรรมฐานทักษะ 4 ฐาน สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองของประชาคมเซียน นักศึกษาต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ระหว่างกันทั้งในการศึกษาและการประกอบอาชีพ ซึ่งนักศึกษาจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในอนาคตต่อไป
ด้านอาจารย์วัลจิลีน  จันทรวิโรจน์  หัวหน้าสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นฐานทักษะและบูรณาการจำนวน 4 ฐาน ประกอบด้วยฐานการฟัง Listening for Entertainment ฐานการพูด Speak Out ฐานการอ่าน Reading for Fun และฐานการเขียน Colorful English Writing เพื่อสร้างแรงจูงใจในการศึกษาภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการกิจกรรมรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และแผนกภาษาตะวันตก มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน
สำหรับโครงการค่ายภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลเป็นวิทยากรในการจัดอบรม และมีนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการจัดอบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และกิจกรรมสู่น้อง ตามกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯ หัวหน้าสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  กล่าวในตอนท้าย
ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา