โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ กว่า 8 อำเภอในจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ กว่า 8 อำเภอในจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 342 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดี เพื่อผลิตเนื้อคุณภาพ ปี 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรม สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีนายจำรัส ชาครไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ เป็นผู้จัดการอบรม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ อินทร์นารี อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจำนวนกว่า 100 ราย  จาก 8 อำเภอ ได้แก่ แม่พริก เถิน สบปราบ เสริมงาม เกาะคา แม่ทะ ห้างฉัตรและเมืองปาน การฝึกอบรมดังกล่าวเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการเลี้ยงโคเนื้อ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การทำบัญชีครัวเรือน การเลี้ยงโคเนื้อระยะต่างๆ การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตลูกโคเพื่อจำหน่ายโคขุน อาหาร การจัดการอาหาร ผลิตโคเนื้อคุณภาพดีสู่ตลาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พัฒนาฟาร์มโคเนื้อ ลดการนำเข้าฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเป็นอย่างมาก และกำหนดการอบรม จำนวน 3 วัน แบ่งเป็นภาควิชาการ และภาคการศึกษาดูงาน เป็นการเตรียมความพร้อมพัฒนาฟาร์มและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา