โลโก้เว็บไซต์ โครงการสรรพากรสอนภาษีน้องที่มหา'ลัย (RD go Campus) ณ มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการสรรพากรสอนภาษีน้องที่มหา'ลัย (RD go Campus) ณ มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 299 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับท่านสรรพากรลำปาง (คุณปัทมา รัตนเมธานนท์) พร้อมคณะ ซึ่งจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ ให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน หรือ สรรพากรสอนภาษีน้องที่มหา'ลัย (RD go Campus) โดยมีนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม 

        โครงการฯ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ก.ค.- 4 ส.ค.60 รวม 5 วัน โครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาสาขาบัญชี ที่กำลังจะจบการศึกษาและเข้าสู่วิชาชีพบัญชีในอนาคต มีทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกีบภาษีอากรอย่างถูกต้อง ตระหนักถึงความสำคัญการชำระภาษีเพื่อพัฒนาประเภท เป็นกำลังสำคัญนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนา  อย่างยั่งยืนสืบไป 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา