โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-07-31

มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงส่วนประกอบเซรามิกในลูกประคบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          29 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิมพ์ ชิดบุรี หัวหน้าโครงการหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การปรับปรุงส่วนประกอบเซรามิกในลูกประคบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ณ ศาลาการเปรียญวัดศาลาบัวบก ม.๘ ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง          การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 โดยการดำเนินงานครั้งแรกมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติร่วมกันของคนในชุมชน ต่อมาในครั้งที่ 2 ได้จัดอบรมการพัฒนาผลิต... >> อ่านต่อ


นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ CRCI 2017
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  จิตรเจริญ  นักวิจัยสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ ในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม CRCI 2017 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยรับมอบรางวัลจากรองศาสตราจารย์ ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโ... >> อ่านต่อ


โครงการสรรพากรสอนภาษีน้องที่มหา'ลัย (RD go Campus) ณ มทร.ล้านนา ลำปาง
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

           31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับท่านสรรพากรลำปาง (คุณปัทมา รัตนเมธานนท์) พร้อมคณะ ซึ่งจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ ให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน หรือ สรรพากรสอนภาษีน้องที่มหา'ลัย (RD go Campus) โดยมีนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม         โครงการฯ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ก.ค.- 4 ส.ค... >> อ่านต่อ


การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 / ข่าวบุคลากร

             การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค.0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560) รายละเอียดดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


เครือข่ายบริหารการวิจัยทั่วประเทศให้เกียรติเชิญอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปางเป็นวิทยากรบรรยายโครงการวิจัยที่ได้รับเลือกเป็น Best Practice
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

         เครือข่ายบริหารการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้เกียรติเชิญคณาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางเป็นวิทยากรบรรยายโครงการวิจัยฯในโอกาสการเดินทางมาศึกษาดูงาน Best Practiceของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมมนาประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยสัญจรและผู้ประสานงานเครือข่ายบริหารการวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2560  ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดีสำนักงานเทศบาลน... >> อ่านต่อ


คณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ CRCI 2017 สู่วิจัยรับใช้สังคม นำเสนอ 1 หัวข้อบรรยาย 11 หัวข้อภาคโปสเตอร์ 2 นิทรรศการ 1 นวัตกรรมสร้างสรรค์
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

         คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม CRCI 2017 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว นำเสนอ1 หัวข้อบรรยาย 11 หัวข้อภาคโปสเตอร์ 2 นิทรรศการ 1 นวัตกรรมสร้างสรรค์         สำหรับผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำเสนอประกอบด้วย ภาคบรรยาย เรื... >> อ่านต่อ


สกอ.ขอเชิญร่วมงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการ ข่าวอบรม/เสวนา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18TH Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2560 (คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม) >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม STEM EDUCATION โรงเรียนเมืองมายวิทยา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          20 กรกฎาคม 2560 ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะทำงาน STEM EDUCATION โมดูล Stem for Start up 4.0 โมดูล Smart Food ผลิตภัณฑ์อาหารทรงคุณค่าแห่งล้านนา และโมดูล Aquaponic 4.0 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียน ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา โดยมีนายอำนวย  มหามิตร หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ รักษาราชการเทนผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะทำงาน          การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา