โลโก้เว็บไซต์ เครือข่ายบริหารการวิจัยทั่วประเทศให้เกียรติเชิญอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปางเป็นวิทยากรบรรยายโครงการวิจัยที่ได้รับเลือกเป็น Best Practice | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เครือข่ายบริหารการวิจัยทั่วประเทศให้เกียรติเชิญอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปางเป็นวิทยากรบรรยายโครงการวิจัยที่ได้รับเลือกเป็น Best Practice

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 180 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เครือข่ายบริหารการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้เกียรติเชิญคณาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางเป็นวิทยากรบรรยายโครงการวิจัยฯในโอกาสการเดินทางมาศึกษาดูงาน Best Practiceของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมมนาประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยสัญจรและผู้ประสานงานเครือข่ายบริหารการวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2560  ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดีสำนักงานเทศบาลนครลำปาง   อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

             โดยอาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการและ อาจารย์พรพิมล  อริยะวงษ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญ ให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง“การสืบค้นองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์เพื่อจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ในเขตเมืองเก่านครลำปาง”และอาจารย์ปรียารัตน์  ศรีชัยวงศ์อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลำปาง” โดยทั้งสองโครงการนี้ได้รับเลือก ให้เป็น Best Practice  ของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

การเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการวิจัยฯ ที่ได้รับเลือกเป็น Best Practice  ของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน  ณ จังหวัดลำปางในครั้งนี้นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน รองศาสตราจารย์ดร.สุนันทา  โอศิริ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา  นางสาวสุมัณฑนา จันทโรจวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะผู้บริหารด้านการวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 50 คนโดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงศ์  นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวด้วย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา