โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 413 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงาน ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ณ บริษัทมาเจสติกอุตสาหกรรมอาหาร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

    การศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร เพื่อการพัฒนานักศึกษาด้านการเปิดโลกทัศน์และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมี อ.พงศกร  สุรินทร์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมนักศึกษาในการศึกษาดูงานจำนวน 28 คน

    ข่าว :จารุวรรณ  สุยะ

    ภาพ/ที่มาของข่าว :อ.พงศกร  สุรินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา