โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ เข้ารับการอบรมบทปฏิบัติการการแปรรูปผักและผลไม้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ เข้ารับการอบรมบทปฏิบัติการการแปรรูปผักและผลไม้

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 287 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ด้วย อาจารย์กุลวิชญ์ พานิชกุล อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เจ้าของวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช ได้ให้อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สอนบทปฏิบัติการ การแปรรูปผักและผลไม้ เช่น การทำน้ำพริกสวรรค์เห็ด และน้ำพริกนรกเห็ด ให้แก่นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 ประมาณ 30 คน ในเย็นวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2559 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ทำให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้กับชุมชน และการทำงาน บรรยากาศการเรียนบทปฏิบัติการ นักศึกษาได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำน้ำพริกสวรรค์เห็ด และน้ำพริกนรกเห็ด และนักศึกษาจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำไปขยายผลเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ต่อไป...

    ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา