โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-03-24

นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ เข้ารับการอบรมบทปฏิบัติการการแปรรูปผักและผลไม้
พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ด้วย อาจารย์กุลวิชญ์ พานิชกุล อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เจ้าของวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช ได้ให้อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สอนบทปฏิบัติการ การแปรรูปผักและผลไม้ เช่น การทำน้ำพริกสวรรค์เห็ด และน้ำพริกนรกเห็ด ให้แก่นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 ประมาณ... >> อ่านต่อ


นศ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดสัมมนาหัวข้อ “Good English Good Job” พิธีกร จากราย Good morning สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Good English Good Job”By Mr. Gregory J.Raymond พิธีกรรายการ Good morning ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBSโดยมีนักศึกาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์พง... >> อ่านต่อ


สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล ให้คำปรึกษาเรื่องการให้น้ำในการปลูกหญ้า
พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 อาจารย์สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้คำปรึกษาเรื่องการให้น้ำในการปลูกหญ้าเนเปียปากช่องเพื่อคนพิการจังหวัดลำปาง แก่นายสุธีร์ ไชยวัง ณ หอพักพิกุลทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โอกาสนี้ได้ศึกษาพื้นที่เพื่อวางแผนติดตั้งระบบการจ่ายน้ำและการติดตั้งเครื่องจักร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา    ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา