โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ BALA AEROBIG CONTEST ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ BALA AEROBIG CONTEST ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 239 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ BALA AEROBIG CONTESTณ โถงชั้น 1 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชญา  วรามิตร ผู้ประสานงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด

    การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งพัฒนาผู้เรียนด้านการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในโครงการ จำนวน  17 ทีม

    สำหรับผลการแข่งขัน ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศทีม Freestyle Aerobic จากสาขาการบัญชี รางวัลรองชนะเลิศ ทีมบัญชีแอ๊บแบ้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม CIS Aerobic Dance  จากสาขาระบบสารสนเทศ รางวัลวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ทีมมาเอาเปิง ทีมสายโหดแดนซ์ซิ่ง และทีมบัลลังค์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ญาณี คีรีต๊ะ  ดร.วัชรพงษ์ สีแสง อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  และ อาจารย์อติเทพ วิชาญ วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง เป็นคณะกรรมการตัดสิน

    ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ

    ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ / วีรยา  สมมุ้ง

    ที่มาของข่าว   : วีรยา  สมมุ้ง /ธัญญาลักษณ์  กิตติวรเชฐ


คลังรูปภาพ :


คำค้น : BALA AEROBIG CONTEST

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา