โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-03-30

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารพื้นที่ ครั้งที่ 3/2559
พุธ 30 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารพื้นที่ (BAC) ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เพื่อหารือและทบทวนแผนการดำเนินงานการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ในระยะเวลา 2 ไตรมาส เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559    สำหรับการจัดประชุมดังกล่าวมีการหารือการจัดงานปัจฉิมนิเทศ-วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 การสังเคราะห์งานวิจัยโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนผู้ปลูกสับปะรด การบร... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ BALA AEROBIG CONTEST ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา
พุธ 30 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ BALA AEROBIG CONTESTณ โถงชั้น 1 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชญา  วรามิตร ผู้ประสานงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด    การจัดกิจกรรมดัง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา