โลโก้เว็บไซต์ สวพ. ร่วมกับ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สวพ. ร่วมกับ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรลำปางร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องสมาร์ทรูม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มทร.ล้านนา ลำปาง

การประชุมดังกล่าว มทร.ล้านนา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแล สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการลักษณะบูรณาการด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาขีดความสามารถนักวิจัยหน้าใหม่ นักวิจัยระดับต้น ระดับกลาง ระดับเมธีวิจัย เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พัฒนาศักยภาพนักวิจัย กระตุ้นให้เกิดงานวิจัยที่ดีสู่การตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้ประสานงาน ทั้ง 11 หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานระดับคณะของระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) ทั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจาก อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมทั้งเขียน Concept paper เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับเต็มต่อไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา