โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม Big cleaning day ปลูกฝังจิตอาสารักษาความสะอาด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม Big cleaning day ปลูกฝังจิตอาสารักษาความสะอาด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 212 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักรักษา ทำความสะอาดอาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ช่างที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ชื่นชมกิจกรรม พร้อมกับรอชมผลงานหลังปฏิบัติการ Big cleaning day ดังกล่าวด้วย

    สำหรับการแบ่งกลุ่มโครงการ Big Cleaning Day 2016 ดังกล่าว ได้แบ่งความรับผิดชอบดังนี้ MB ชั้น ๑ ผู้รับผิดชอบได้แก่ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปวส.๒ MB ชั้น ๒ สาขาช่างกลเกษตร ปวส. ๒ MB ชั้น ๓ สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล ระดับปริญญาตรีกลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒ MB ชั้น ๓ ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ระดับปริญญาตรีกลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒ MB ชั้น ๔ ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ปวส.๑ ปวส.๒ และระดับปริญญาตรี MBชั้น ๖ ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปวส.๑ สาขาช่างยนต์ ปวส.๑ สาขาช่างยนต์ ปวส.๒ ห้อง Projectสาขาไฟฟ้า ๒ กลุ่ม ๑ Shop ใหม่ ได้แก่ อุสาหการ ระดับปริญญาตรี และ Shop อุตสาหการ ระดับปริญญาตรีกลุ่ม ๒ โดยนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ มีความสมัครสมาน สามัคคี ขยันขันแข็ง และช่วยกันทำความสะอาดคณะของตนได้เป็นอย่างดีคำค้น : Big cleaning day

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา