โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน กรณีศึกษาบ้านต้นมื่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน กรณีศึกษาบ้านต้นมื่น

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 824 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          24-25 มกราคม 2560 อาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม อาจารยสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสัมมนารายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคม ด้วยการเรียนรู้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องคลังความรู้สู่ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)
          สำหรับโครงการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำเสนอคือโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคม ด้านการเรียนรู้ในชุมชน กรณีศึกษาบ้านต้นมื่น ม.14  ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง  มีผู้รับผิดชอบ 3 ท่านคือ อาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม อาจารย์ทวีสิน  ปัญญาสีห์ และอาจารย์นครินทร์ เจริญสุข โดยทำการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม สังคมวัฒนธรรมของชุมชน วิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพ และเสนอแนวทางพัฒนาความเป็นชุมชน ทั้งนี้การนำเสนอดังกล่าวมีนางสาววุชาดา ตุลาพันธุ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านต้นมื่นร่วมนำเสนอด้วย
          โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยเริ่มจากกระบวนการทำ Village Profile ในเชิงลึกของชุมชนให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะสามารถต่อยอดในใครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนแบบมีส่วนร่วม มีรูปแบบของการดำเนินงานมีการฝังตัวของคณะทำงานเพื่อศึกษาและเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนนำความรู้เชิงวิชาการสมัยใหม่จากองค์ความรู้ต่างๆของมหาวิทยาลัย ไปสานต่อกับชุมชน หมู่บ้าน เพื่อยกระดับด้านการบริการวิชาการของบุคลากร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหมู่บ้านให้มีความรู้ สามารถประกอบสัมมาชีพและมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : https://www.facebook.com/Nutthaamorn
         ที่มาของข่าว : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง
คำค้น : ต้นมื่น

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา