โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนแบบ STEM | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนแบบ STEM

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 835 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยง กระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ สำนักงาน TVET  HUB LANNA อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2560 จัดโดยกองนโยบายและแผน มทร.ล้านนา
          การจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการ สนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นพัฒนาครูและนักเรียนในภาคการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาให้เป็นตัวป้อนในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดย มทร.ล้านนา ลำปาง มีอาจารย์เข้าร่วมประชุม 6 คน ประกอบด้วย ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ผศ.กนกวรรณ เวชกามา และ อ.คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ ตัวแทนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
          ดร.วัชรพงศ์  ศรีแสง และ อ.ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ ตัวเทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ อ.อำนาจ ผัดวัง  ตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์
            ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
             ภาพ :  https://www.facebook.com/STEMRMUTL
            ที่มาของข่าว : ฝ่ายวิชาการ / อ.คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา