โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการของนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง “อุตสาหกรรมเกษตรวิจัย ครั้งที่ ๑” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การประชุมวิชาการของนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง “อุตสาหกรรมเกษตรวิจัย ครั้งที่ ๑”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 ธันวาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 188 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานการประชุมวิชาการของนักศึกษา “อุตสาหกรรมเกษตรวิจัย” ครั้งที่ ๑ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดำเนินงานโดยสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ภายในงาน มีการมอบรางวัลเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาที่นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุตมอ่าง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการทำวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย ให้กับนักศึกาจำนวน ๑๕๐ คน 

สำหรับผลการประกวดโปสเตอร์การประชุมวิชาการนักศึกษาฯ ดังกล่าว รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โปสเตอร์ เรื่องคุณภาพของขนมขบเคี้ยวจากสับปะรดที่ผลิตโดยใช้ตู้อบลมร้อนแบบถาดร่วมกับหม้อลมร้อน โดยนางสาวณัฐพร คำเดชศักดิ์ และนางสาวจีรนุช หวานเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ อาจารย์รุ่งทิวา กองเงิน รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ มี๒ รางวัล ได้แก่ โปสเตอร์เรื่องการออกแบบส่วนผสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น โดยนางสาวจิราภรณ์ พรมทิ และนางสาวณัฐชา ลินคำ อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา อัมมวรรธน์ และโปสเตอร์ เรื่องการปฏิสัมพันธ์และแบคทีเรีย ที่เติมพร้อมกันในการหมักไวน์สับปะรดแบบมาโลแล็กทิก โดยนางสาวพัชรียา เครือวงเป็ง และนายอนุสิทธิ์ ยศแผ่น อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ

ในส่วนรางวัลชมเชยมีอยู่ ๒ รางวัล ได้แก่ โปสเตอร์ เรื่องอิทธิพลของอีรีทรีทอลผสมซูคราโลส และสารให้ความคงตัวต่อคุณภาพของน้ำเสาวรสพร้อมดื่ม โดยนางสาวสุรีย์พร ละมูลเจริญ และนางสาวอรทัย ชัยยา อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ อาจารย์ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ และโปสเตอร์ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากข้าวก่ำ ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง สมุนไพร และการยอมรับของผู้บริโภค โดยนางสาวสุธิตา ปันยศ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ อาจารย์ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ อาจารย์อุบลรัตน์ พรหมฟัง และอาจารย์ปรีดา ตัญจนะ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา