โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาโครงการ BRIC | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาโครงการ BRIC

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1114 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          11 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาในโครงการ BRIC : Brawijaya – RMUTL International Class Program  ณ ห้อง INNOVATION ชั้น 6 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมี ผศ. วิทยา  วนาภิชิต  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ผศ. วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  ดร. ยรรยง  เฉลิมศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร และคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว  ทั้งนี้ภายหลังจากการเรียนในมหาวิทยาลัย นักศึกษาในโครงการบางส่วนจะเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการโดยเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : อ.กนกวรรณ เวชกามา วิเทศสัมพันธ์ มทร. ล้านนาลำปาง / ดร.สุรพล ใจวงค์ษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา