โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาตร์ มทร.ล้านนา นำเสนอผลการดำเนินงานโครงงานวิศวกรรม ในหัวข้อเรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องตัดคอถุงน้ำเกลือ ให้สถานประกอบการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาตร์ มทร.ล้านนา นำเสนอผลการดำเนินงานโครงงานวิศวกรรม ในหัวข้อเรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องตัดคอถุงน้ำเกลือ ให้สถานประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤษภาคม 2567 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 114 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ได้แก่นายจีรยุทธ แก้วใส นายจิลลาภัทร มูลคำปลิว ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงงานวิศวกรรม ในหัวข้อเรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องตัดคอถุงน้ำเกลือ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาให้สถานประกอบการ บริษัท บังอร รีไซคลิ่ง กรุ๊ป จำกัด ซึ่งผลการดำเนินงาน มีดังนี้

การตัดด้วยพนักงาน ค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ตัดอยู่ที่ 93 วินาที ค่าเฉลี่ยน้ำหนักเศษเหลือทิ้งอยู่ที่ 108 กรัม และการตัดถุงน้ำเกลือด้วยเครื่องตัดคอถุงน้ำเกลือ ค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ตัดอยู่ที่ 40 วินาที ค่าเฉลี่ยน้ำหนักเศษเหลือทิ้งอยู่ที่ 90 กรัม เมื่อเปรียบเทียบในการตัดถุงน้ำเกลือระหว่างพนักงานกับเครื่องตัดคอถุงน้ำเกลือจะเห็นความแตกต่างในส่วนเวลาโดยสามารถลดเวลาจากเดิมอยู่ที่ 53 วินาที คิดเป็นร้อยละ 57% และความแตกต่างน้ำหนักเศษเหลือทิ้งจากเดิมอยู่ที่ 18 กรัม คิดเป็นร้อยละ 17%

ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา โครงงานวิศวกรรมการผลิต (ENGIE211) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ อาจารย์อนาวิล ทิพย์บุญราช และอาจารย์ฤทัยภัทร ศุกระศร เป็นอาจารย์ผู้สอน ได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้นำปัญหาจากสถานประกอบการมาเข้าสู่กระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ซึ่งนักศึกษาจะมีโอกาสได้ใช้ทักษะทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติการมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานวิศวกรรมการผลิต เพื่อให้เป็นประโยชน์กับนักศึกษาและผู้ประกอบการ รวมไปถึงเกิดการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษากับผู้ประกอบการเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว : หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ขอคุณข้อมูล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา