โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประกวด SPORT RMUTLL STARS CONTEST 2023 เฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาบุคลิกภาพดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประกวด SPORT RMUTLL STARS CONTEST 2023 เฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาบุคลิกภาพดี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กันยายน 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 168 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดกิจกรรมประกวด SPORT RMUTLL STARS CONTEST 2023 ค้นหานักศึกษาที่มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก บุคลิกภาพดีและเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 38 (ซอมพอเกมส์)  ณ อาคารอเนกประสงค์  มทร.ล้านนา ลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมและมอบรางวัลแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา
        สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการประกวด 6 ประเภท โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิทศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วม มีผลการประกวด ประกอบด้วย 
       ประเภท MISS RMUTLL
       รางวัลชนะเลิศ นางสาวพิชราพร เดี่ยวบัวขาว นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์
       รางวัลรองชนะเลิศ  นางสาวภูตะวัน จันทร์หอม  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
       รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 นางสาวเมวดี พึ่งพา นักศึกษาหลักสูตรการตลาดและการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       ประเภท MISTER RMUTLL
       รางวัลชนะเลิศ นาย อนุรักษ์ เสนาป่า นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
       รางวัลรองชนะเลิศ นายธีรศักดิ์ ดือดี  นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นายนันทวัฒน์ แสนคำอ้าย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 นายธราเทพ มูลดี  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
       ประเภท MISS QUEEN RMUTLL
       รางวัลชนะเลิศ นายเอเชีย น่าชม นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์(ประมง) คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีการเกษตร
       ประเภท mister trans RMUTLL
        รางวัลชนะเลิศ นางสาวยาหยี บุญมี นักศึกษาหลักสูตรพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
        รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวภัทราดา ทนุ นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  นางสาวรินรดา เตชะอุด นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
       ประเภท MISS JUMBO QUEEN RMUTLL
       รางวัลชนะเลิศ ธนวัฒน์ เข็มเพ็ชร นักศึกษาหลักสูตร การบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์
       ประเภท CONGENIALITY RMUTLL
       รางวัลชนะเลิศ นายณฆรินทร์ ประเสริฐสุข นักศึกษาหลักสูตรการตลาดและการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
      ข่าว :จารุวรรณ  สุยะ
      ภาพ : ชมรมถ่ายภาพ มทร.ล้านนา ลำปาง
      ที่มาของข่าว : อภิรดี เลี้ยงประเสริฐ
      ภาพกิจกรรม
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา