โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับท่านผู้ว่าฯ และท่านรองผู้ว่าคนใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับท่านผู้ว่าฯ และท่านรองผู้ว่าคนใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ตุลาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 516 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับท่านผู้ว่าฯ และท่านรองผู้ว่าคนใหม่


เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับท่านสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และท่านวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โอกาสนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ในการบูรณาการร่วมกันกับจังหวัด จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการเกษตรวิถีพุทธ และโครงการประชารัฐ โดยมีรองศาสตราจารย์สุมิตรา สุปินราช และอาจารย์กร จันทรวิโรจน์ เป็นอาจารย์ผู้ประสานงานโครงการดังกล่าว 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา