โลโก้เว็บไซต์ พิธีปิด “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566” ณ มทร.ล้านนา ลำปาง อย่างเป็นทางการ พร้อมมอบโล่แสดงความขอบคุณหน่วยงานร่วมนำเสนอผลงานวิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีปิด “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566” ณ มทร.ล้านนา ลำปาง อย่างเป็นทางการ พร้อมมอบโล่แสดงความขอบคุณหน่วยงานร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 8 มกราคม 2566 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 204 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

พิธีปิด มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ มทร.ล้านนา ลำปาง อย่างเป็นทางการ พร้อมมอบโล่แสดงความขอบคุณหน่วยงานร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

วันที่ 8 มกราคม 2566 ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เกียรติมอบโล่แสดงความขอบคุณหน่วยงานร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และเป็นประธานในพิธีปิด “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566” โดยการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทั้งนี้ ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า “ในนามของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยภาคเหนือ ที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัย ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566” (Regional Research Expo 2023)” สำเร็จลุล่วง ไปด้วยดี หวังว่าผู้เข้าร่วมงานได้รับองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม จากการจัดนิทรรศการ จากการประชุม เสวนา การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางด้านการวิจัยการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนได้เห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์อันดีของเครือข่าย ความร่วมมือ ทางวิชาการและวิจัยของภาคเหนือในการร่วมส่งต่อ ขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สาธารณะ เชื่อว่าทุกท่านจะได้ นำความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับไป ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัย และ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้าง ฐานความรู้ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชน สังคม ในพื้นที่ภูมิภาคภาคเหนือ ส่งเสริม เศรษฐกิจท้องที่ เศรษฐกิจท้องถิ่น ด้วยวิจัยและนวัตกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศโดยรวม ในนามของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดิฉันขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ เกียรติร่วมบรรยาย/เสวนา ในภาคการ ประชุมของการจัดงานครั้งนี้ และ ขอขอบคุณนักวิจัย นักวิชาการ และ ผู้เข้าร่วมการประชุมและภาคนิทรรศการ ตลอดจนคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่ายที่มี ส่วนทำให้การจัดงานครั้งนี้ประสบ ความสำเร็จบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ”  ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวในพิธีปิด

สำหรับมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  นิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , นิทรรศการการวิจัยของหน่วยงาน/นักวิจัยในพื้นที่/เครือข่ายการวิจัยในภูมิภาค, นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ, พื้นที่ให้คำปรึกษาความรู้จากงานวิจัย ตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา, การประกวดนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวและภูมิปัญญาล้านนา ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG, การนำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” 6 กลุ่มเรื่อง, เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์, เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านการเกษตรและอาหาร, เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านพลังงาน วัสดุ และสิ่งแวดล้อม, ยกระดับการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์และภูมิปัญญาล้านนา, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน งานวิจัยรับใช้สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตลาดนัด U2T for BCG  ตลาดนัดคลินิกเทคโนโลยี และสินค้าโอทอป เป็นต้น

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือภาพกิจกรรมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ https://researchexpo.rmutl.ac.th/2023/   
หรือทาง Facebook https://www.facebook.com/ResearchExpo2023/

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา