โลโก้เว็บไซต์ ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ มทร.น่าน , องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ มทร.น่าน , องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มกราคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 3740 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่  28 มกราคม 2565 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565” ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับเกียรติจาก นายวิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นประธานในการประชุม โดยมีตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ตัวแทนจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการกำหนดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของแต่ละโรงเรียนในจังหวัดน่าน

          ในปีนี้มีกำหนดการจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565” ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2565 จัดขึ้น 4 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง) 2.โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา (สหวิทยาเขตเวียงป้อ) 3.โรงเรียนปัว อำเภอปัว (สหวิทยาเขตวรนคร)  และ 4.โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา (สหวิทยาเขตศิลาทอง) เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของแต่ละโรงเรียนในจังหวัดน่าน ได้พัฒนาตนเอง สร้างแรงจูงใจ ในการมุ่งเน้นที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

ภาพ/ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ และ อภิเดช งานกิจการนักศึกษา
เพิ่มเติม : ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ มทร.น่าน , องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา