โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมเปิดบูทสาธิตปั้น ตุ๊กตาชาวเผ่าดาราอั้ง ผลิตภัณฑ์จากชาโครงการหลวง ในงานเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ร่วมเปิดบูทสาธิตปั้น ตุ๊กตาชาวเผ่าดาราอั้ง ผลิตภัณฑ์จากชาโครงการหลวง ในงานเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3045 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ร่วมพิธีเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง ROYAL PROJECT FRESH FROM FARM โดยพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสวนไผ่ ร้านมูลนิธิโครงการหลวงสาขา OUTLET แม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งโอกาสนี้ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยความร่วมมือของหลักสูตรเซรามิก สาขาเทคโนโลยีศิลป์ และมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกันในการทำตุ๊กตาชาโครงการหลวง เรียกว่าตุ๊กตาชาวเผ่าดาราอั้ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์จากใบชาแห้ง เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนการบริหารจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) บนพื้นที่สูง เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าจากชาให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงตุ๊กตาขาวเขาจากใบชาแห้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงสัญลักษณ์การส่งเสริมอาชีพการปลูกชาบนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวงจนก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ชุมชนตลอด 25 ปี เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ำให้ยั่งยืน ซึ่งนอกจากตุ๊กตาจากใบชาแห้งแล้วทางคณะยังคงมีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชาในรูปแบบอื่นที่หลากหลายทั้งชนิดและการใช้งาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่เกษตรกร อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจากโจทย์การทำงานจริงอีกด้วย 
              เทศกาล ดีอร่อย โครงการหลวง จัดขึ้นวันที่ 24-29 ธันวาคม 2564  จัดขึ้นเพื่อส่งต่อผลิตผลของเกษตรกรที่มีปริมาณมากในช่วงเวลานี้ ให้แก่ประชาชนได้บริโภคผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่ดีอร่อย รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าในพื้นที่ส่งเสริมของโครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชนเผ่า โดยได้จำลองบ้านของชนเผ่า เช่น เผ่าคะฉิ่น ปกาเกอะญอ ลั้วะ การสาธิตการทอผ้า นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ที่เป็นเอกลักษณ์จากร้านสวัสดิการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัย ในบรรยากาศกาดหมั้วครัวฮอมของชุมชนแม่เหียะ  ภายใต้มาตรการแบบ New Normalออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา