โลโก้เว็บไซต์ บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี  ชื่อผลงาน การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี ชื่อผลงาน การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มิถุนายน 2564 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 851 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีการจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบการเรียนรู้เชิงรับ (Passive Learning) และการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ทั้งในรายวิชาทฤษฎี  รายวิชาปฏิบัติ และวิชาพื้นฐานทั่วไป   คณะกรรมการการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ได้ดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงาน รวบรวมองค์ความรู้  วิธีการปฏิบัติที่ดี ตลอดจนบทเรียนต่างๆในการทำงานโดยศึกษายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hand-On) รวมถึงองค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญในการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติได้ 5 หัวข้อ ดังนี้

          1.การวางแผนการสอน

          2.การดำเนินการสอน

          3.การประเมินประสิทธิภาพการสอน

          4.การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน

          5.ปัญหาและอุปสรรคต่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา