โลโก้เว็บไซต์ 2021-06-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2021-06-04

บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี ชื่อผลงาน การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On)
ศุกร์ 4 มิถุนายน 2564 / คลังความรู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีการจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบการเรียนรู้เชิงรับ (Passive Learning) และการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ทั้งในรายวิชาทฤษฎี  รายวิชาปฏิบัติ และวิชาพื้นฐานทั่วไป   คณะกรรมการการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ได้ดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงาน รวบรวมองค์ความรู้  วิธีการปฏิบัติที่ดี ตลอดจนบทเรียนต่างๆในการทำงานโดยศึกษายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hand-On) รวมถึ... >> อ่านต่อ


บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี ชื่อผลงาน เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
ศุกร์ 4 มิถุนายน 2564 / คลังความรู้

คู่มือการปฏิบัติงานเปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทํางานที่มีจุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของกระบวนการ ที่ระบุถึงขั้นตอน รายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ขององค์กร และวิธีควบคุมกระบวนการ  มักจัดทําขึ้นสําหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายคน และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน  การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทําให้ได้งานที่มีคุณภาพตามที่กําหนด ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถทํางานแทนกันได้ สามารถปฏิบัติงาน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดประชุมผู้ประสานงานการติดตามการประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1
ศุกร์ 4 มิถุนายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้จัดประชุมผู้ประสานงานการติดตามประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงรูปแบบการดำเนินงานโครงการฯ ให้กับผู้ประสานงานโครงการได้มีความเข้าใจในกระบวนการมากขึ้น ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธาน และกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประช... >> อ่านต่อ


รายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563
ศุกร์ 4 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามหนังสือที่ กค 0210/ว.12 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 กระทรวงการคลังได้ส่งรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 มายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจและผลการดำเนินงานของกระทรวงการคลังต่อสาธารณชน อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสและธรรมภิบาลในองค์กร กองคลังจึงขอเผยแพร่รายงานประจำปีกระทรวงการคลังดังกล่าวต่อไป  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/f... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา