โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปางเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์จากผลไม้ให้แก่ ชุมชน บ้านแม่เบิน ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปางเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์จากผลไม้ให้แก่ ชุมชน บ้านแม่เบิน ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 เมษายน 2564 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 72 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และบริษัท ปูนซีเมนต์ ลำปาง  โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์จากกล้วย มันม่วง เช่น แป้งกล้วย กล้วยทอด (กล้วยแขก) กล้วยฉาบ กล้วยปิ้ง ข้าวเกรียบมันม่วง มันม่วงฉาบ ให้แก่ ชุมชน บ้านแม่เบิน ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น กล้วย มันม่วง และกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความสนใจ ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ในวันที่ 8 – 9 เมษายน 2564 บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน 8 คน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำผลิตภัณฑ์จากกล้วย มันม่วง เช่น แป้งกล้วย กล้วยทอด (กล้วยแขก) กล้วยฉาบ กล้วยปิ้ง ข้าวเกรียบมันม่วง มันม่วงฉาบ และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อทำแปรรูปอาหาร ให้กับคนไทย และนักท่องเที่ยวรับประทาน และสร้างอาชีพเสริมในชุมชนต่อไป... 

ภาพ/ข่าว : อ.สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา