โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ หมู่บ้านผลิตและแปรรูปเห็ดสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ หมู่บ้านผลิตและแปรรูปเห็ดสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 244 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ด้วยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมทร.ล้านนา ลำปาง ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี วิทยากร ในโครงการ หมู่บ้านผลิตและแปรรูปเห็ดสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ  อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ และนักศึกษาปี 4 นางสาวสุพรรณี ทิพันธ์ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไส้กรอกเปรี้ยวเห็ด และกุนเชียงเห็ด ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพาะเห็ดรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในที่ 29 ก.ค. 2559 จำนวน 25 คน และวิทยากรร่วมคณะทำงาน อาจารย์พิทักษ์ พุทธวรชัย คุณมนต์นรินทร์ เรืองจิตต์ คุณดารณี วิภาพรหม คุณอนิรุธ อรุณราช คุณรุจิรา แสงทอง คุณอนุชา เมฆแสน คุณเมธา แก้วสุทธิ ผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเพาะเห็ด และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ได้มีส่วนร่วมในการทำงานบริการวิชาการครั้งนี้ด้วย เป็นการบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ ทำงานให้จังหวัดลำปาง บรรยากาศการเรียนการสอน การทำงานวิจัย และบริการวิชาการ นักศึกศึกษาทุกท่านได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำงานบริการวิชาการ หมู่บ้านผลิต และแปรรูปเห็ดสู่ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ  และนำไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ต่อไปในอนาคต ......

ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา