โลโก้เว็บไซต์ ทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยฯส่งมอบงานโครงการมูลค่าอ้อย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยฯส่งมอบงานโครงการมูลค่าอ้อย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 865 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ด้วยทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ร่วมกับคณะวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผศ.ดร.อุเทน คำน่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ รองหัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ ทีมส่งเสริมการปลูก อาจารย์สรวิทย์ ปานพินิจ คณะบริหารธุรกิจ และศิลปะศาสตร์ กลุ่มงานการตลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ มทร.ล้านนา น่าน อาจารย์ สาวิตรี เรืองจันทร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ทีมแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ อาจารย์จิรศักดิ์ ปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ผศ.ดร.อุเทน คำน่าน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ทีมปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต ได้ส่งมอบงาน ในวันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2559 บรรยากาศการทำโครงการอ้อยฯ กลุ่มผู้ปลูกอ้อยบ้านสบจาง ลำปาง ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำเตาต้มน้ำอ้อย การปลูกอ้อยแปลงสาธิต 6 สายพันธุ์  ปลูกอ้อย ในแปลงเกษตรกร จำนวน 10 ไร่ การทำปุ๋ยหมัก ปรับปรุงอาคารผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำอ้อยให้ได้ GMP การทำผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยน้ำปลาหวาน น้ำอ้อยกะปิหวาน การขาย การตลาด บรรจุภัณฑ์ การทำเครื่องหีบน้ำอ้อย ปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำอ้อยก้อน ฯลฯ เกิดความสามัคคี การสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกัน และกลุ่มผู้ปลูกอ้อยทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อ้อยอินทรีย์ ให้กับคนไทย และนักท่องเที่ยวรับประทาน และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการทำเกษตรอินทรีย์ ของชาวไร่อ้อย และสร้างอาชีพในชุมชนต่อไป...

ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา