โลโก้เว็บไซต์ ข่าวสาร งานประกันอุบัติเหตุ  ประจำปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ข่าวสาร งานประกันอุบัติเหตุ  ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 กรกฎาคม 2563 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 48 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ข่าวสาร งานประกันอุบัติเหตุ  ประจำปีการศึกษา 2563

 

.....ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้คัดเลือกให้บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเอาประกันภัยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระยะเวลาความคุ้มครอง เริ่มวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.

 

สิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล

๑) อุบัติเหตุอื่น ๆ ที่มิใช่ทางการจราจร เช่น สุนัขกัด หกล้ม ฯลฯ นักศึกษาสามารถใช้บัตรประกันอุบัติเหตุ และประจำตัวประชาชนแสดง แสดงสิทธิเข้ารักษาในโรงพยาบาลเขลางค์นคร ราม โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน หากเข้ารักษาที่สถานพยาบาลอื่น ๆ เช่น รพ.ศูนย์ลำปาง, รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ฯลฯ ให้สำรองจ่ายเงิน แล้วนำมาขอชดเชยค่าเคลมสินไหมทดแทนที่งานประกันอุบัติเหตุ

๒. อุบัติเหตุจากการจราจร ต้องใช้สิทธิการรักษาของ พ.ร.บ.ก่อน (๓๐,๐๐๐บาท) ส่วนที่จ่ายเกินให้นำมาขอชดเชยค่าเคลมสินไหมทดแทน หากไม่มี พ.ร.บ.หรือ พ.ร.บ.หมดอายุต้องสำรองจ่าย แล้วนำหลักฐาน มาขอเคลมค่าสินไหมทดแทน

 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ ให้แนบหลักฐาน ดังนี้

๑. หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนฯ

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา ๒ แผ่น

๓. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง พร้อมสำเนา ๒ แผ่น

๔. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๒ แผ่น

 

หมายเหตุ....กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ และบัตรประจำตัวประกันอุบัติ ทาง มทร.ล้านนา กำลังดำเนินการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา