โลโก้เว็บไซต์ การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ  เดือนพฤศจิกายน 2562 มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ เดือนพฤศจิกายน 2562 มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 พฤศจิกายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 4 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560)

         การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ  เดือนพฤศจิกายน 2562


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา