โลโก้เว็บไซต์ สาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการสร้างจิตอาสา  ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Care For All  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการสร้างจิตอาสา ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Care For All

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มกราคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 264 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          30 มกราคม 2563 กลุ่มวิชาบูรณาการ  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการสร้างจิตอาสา  ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Care For All  แก่นักศึกษาในรายวิชาศิลปะการใช้ชีวิต ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานด้วยการ CPR และการใช้เครื่อง AED โดยมีอาจารย์พงษ์เทพ  ไพบูลหวังเจริญ  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว
         อาจารย์พรพิมล  อริยวงษ์  ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาในการช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับคนในครอบครัว ชุมชน สังคม อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นที่ประสบเหตุ  และเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  โดยได้รับเกียรติจากคุณสุชาติ  เครื่องชัย และคุณวันวิสาข์  ชูจิต  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย แขนหัก ขาหัก ไฟดูด  การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานด้วยการ CPR และการใช้เครื่อง AED โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 137 คน
         ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา