โลโก้เว็บไซต์ บริการระบบเครือข่ายไร้สาย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บริการระบบเครือข่ายไร้สาย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 3587 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นเครือข่ายการสื่อสารภายในพื้นที่ใกล้โดยไม่ใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่เรียกว่า

Access Point ติดตั้งไว้ภายในของทุกอาคาร ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรสามารถ ใช้เชื่อมต่อ

คอมพิวเตอร์กับระบบเครือข่ายโดยไม่ต้องใช้สายสัญญาณเสียบต่อกับคอมพิวเตอร์ ทำให้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้

งานระบบเครือข่ายไร้สายสามารถทำการตรวจสอบได้ในภายหลังตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ปัจจุบัน ได้ติดตั้งอุปกรณ์

ส่งสัญญาณ (Access Point) จำนวน 175 จุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา