โลโก้เว็บไซต์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิคการประยุคต์ใช้เครื่องมือ Microplate Reader สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิคการประยุคต์ใช้เครื่องมือ Microplate Reader สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 มิถุนายน 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 37 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิคการประยุคต์ใช้เครื่องมือ Microplate Reader สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

     เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ได้รับเกียรติจากคุณนครินทร์  คงเจริญ เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฎิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง เรื่อง เทคนิคการประยุคต์ใช้เครื่องมือ Microplate Reader สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการ จำนวน 75 คน

     สำหรับโครงการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิคการประยุคต์ใช้เครื่องมือ Microplate Reader สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ดำเนินการภายใต้งบประมาณโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพระบบปฎิบัติการศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในยุคโมเดล Thailand 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะการใช้เครื่องดังกล่าวให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ประชาชนและผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้และทักษะทางวิชาการ และการบูรณาการจัดการเรียนการสอน และงานบริการวิชาการ

ข่าว : จตุพร โปธาคา
ภาพ : รุ่งเรืองรัตน์  แผ่นทอง
แหล่งข่าว : โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพระบบปฎิบัติการศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทสไทยในยุคโมเดล Thailand 4.0 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา