โลโก้เว็บไซต์ ทีมนักวิจัยฝ่ายวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับนักวิจัยในพื้นที่ จัดเวทีถอดบทเรียนการดำเนินโครงการการบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมนักวิจัยฝ่ายวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับนักวิจัยในพื้นที่ จัดเวทีถอดบทเรียนการดำเนินโครงการการบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 มีนาคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 432 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทีมนักวิจัยฝ่ายวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับนักวิจัยในพื้นที่ จัดเวทีถอดบทเรียนการดำเนินโครงการการบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

วันนี้ (29 มี.ค.62) ที่ปางหลวงรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทีมนักวิจัยฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับนักวิจัยในพื้นที่ตำบลทุ่งผึ้ง ร่วมเวทีถอดบทเรียนการดำเนินโครงการการบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จัดโดยฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดองค์ความรู้ตามเป้าหมายของงานวิจัยวิชาการและงาน CBR  2 ลักษณะคือ เชิงกระบวนการและเชิงเนื้อหา และประมวลองค์ความรู้เพื่อสรุปเป็นแนวทางการเขียนรายงานฯ และนำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนาร่วมกับภาคี

ทั้งนี้อาจารย์เรืองพันธ์ุ ทรัพย์มี หัวหน้าโครงการสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ดำเนินโครงการการบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวได้แยกประเด็นปัญหาโจทย์วิจัยออกเป็น 4 โครงการย่อย ได้แก่ 1.โครงการแก้ไขปัญหาตะกอนทับถมที่ส่งผลต่อการตื้นเขินของอ่างเก็บน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคโดยการมีส่วนร่วมบ้านหัวฝาย (หมู่ 3) และบ้านทุ่งผึ้ง (หมู่ 4) ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2.โครงการการบริหารจัดการน้ำระบบประปาภูเขาที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์อย่างพอเพียง และเป็นธรรมในพื้นที่บ้านแจ้คอน (หมู่ 6) และบ้านแจ้คอน (หมู่ 2) ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 3.โครงการการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอสำหรับการเกษตรในฤดูแล้งชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง(หมู่ 1) และ บ้านแม่จอกฟ้า(บ้านสาขาหมู่ 5) ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และ 4.โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยวาด (บ้านสาขาหมู่ 1) ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

อาจารย์เรืองพันธ์ุ ทรัพย์มี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดเวทีถอดบทเรียนฯในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2562 โดยวันที่ 30 มีนาคมนี้ ผู้เข้าร่วมเวทีถอดบทเรียนแต่ละกลุ่ม จะได้นำเสนอการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อนำไปสู่การวางแผนการเตรียมงานการดำเนินโครงการในระยะที่ 2 ต่อไป.

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา