โลโก้เว็บไซต์ 2024-05-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2024-05-20

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำและห้องปฏิบัติการ อาคารโดมแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 20 พฤษภาคม 2567 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำและห้องปฏิบัติการ อาคารโดมแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 666,500.00 บาท (หกแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้      งานซ่อมแซมแล... >> อ่านต่อ


อธิการบดี ติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนหลักสูตรร่วมEV ไทย-จีน
จันทร์ 20 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ ผู้อำนวยการ จำนวน 15 ท่าน เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีการขนส่งหนานจิง (Nanjing vocational institute of transport Technology, NJITT)  เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธาณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมการประชุม International Training Seminar และร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นัก... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาตร์ มทร.ล้านนา นำเสนอผลการดำเนินงานโครงงานวิศวกรรม ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาเครื่องตัดย่อยกระดาษ ให้สถานประกอบการ
จันทร์ 20 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ได้แก่นายนพรัตน์ บุญมา นายณัฐพล พูลวิริยะ นายปรัชญา กาวีปลูก ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงงานวิศวกรรม ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาเครื่องตัดย่อยกระดาษ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาให้สถานประกอบการ บริษัท บังอร รีไซคลิ่ง กรุ๊ป จำกัด ซึ่งผลการดำเนินงานการพัฒนาเครื่องตัดย่อยกระดาษ มีดังนี้ 1.เครื่องตัดย่อยกระดาษรองรับกระดาษได้สูงสุด 35 แผ่นต่อครั้ง โดยใช้เวลา 3.7 วินาที 2.เครื่องตัดย่อยกระดาษมีความสามารถตัดย่อย... >> อ่านต่อ


สวพ. มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ที่ได้รับทุน วช.
จันทร์ 20 พฤษภาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐนรี ทองดีพันธ์ สังกัด บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567 จากแหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา